Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy  |   Logotyp ZPSM
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |   Rodzice  |   PSM I st.  |   Klauzula Informacyjna RODO

Nowe w galerii ZPSM

 • Pasownia Uczniów klas pierwszych ZPSM
 • Mały Wirtuoz 2021
 • Dyplomy 2021
 • Studniówka 2020
 • Uczymy się pracować z tablicą interaktywną (Szkolenie ZCDNu)
 • Inauguracja Sali Organowej im. C. Loewego w ZPSM w Szczecinie
 • Czytelniczy wolontariat
 • Warsztaty orkiestrowe i koncert w Pasewalku (Niemcy)
 • Koncert Wigilijny AD 2019
 • Grudniowy Koncert z cyklu "Mistrz i uczeń"
 • Alicja w Krainie Nieszczęść
 • Jesienny Meeting Klarnetowy
 • Warsztaty obojowe - dr Ireneusz Stawniak
 • Niepodległa - 101 lat
 • Teoria w praktyce
 • 11:11 AD 2019
 • Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin - 2019
 • Warsztaty Puzonowe z Michałem Mazurkiewiczem
 • Dzień Edukacji Narodowej w ZPSM.
 • Edukacja biologiczna w POSM II st.
 • Pomerania - Koncert w Fiharmonii
 • Pasowanie uczniów klas pierwszych
 • Poczytaj mi mój Profesorze...
 • Rok Szkolny 2019/2020
 • Warsztaty plastyczne w POSM II st.
  prowadzone przez Bożenę Mozolewską
 • Z Teatrem Kamishibai w Szkole Specjalnej
 • Szczecin Young Percussion w Filharmonii
 • "Krakowiacy i Górale"
 • Dyplomy perkusyjne - 2019
 • Jazz w ZPSM
 • Dzień Otwarty Szkoły - 2019
 • Warsztaty puzonowe w ZPSM
 • Pierwsza pomoc i zajęcia sportowe w POSM II st.
 • Gry planszowe w Bibliotece ZPSM
 • Studniówka 2019
 • Tydzień profilaktyki w POSM II st.
 • Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych
 • Z teatrem Kamishibai w Szpitalu

Program Stypendialny Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Janko Muzykant”.

4.03.2020 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie w roku 2020 stypendium w ramach Programu Stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Janko Muzykant”.

Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2020 środki finansowe w wysokości 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Wnioski w sprawie przyznania stypendium należy składać do dnia 16 marca 2020 r. w Kancelarii Ogólnej lub przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem: „Stypendia Janko Muzykant 2020”.

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje o naborze wynikające z uchwały nr XXII/283/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Janko Muzykant" (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2013 r., poz. 1333) oraz uchwały nr IV/51/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2019 r., zmieniającej wyżej przywołaną uchwałę, znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz stronach internetowych: www.bip.wzp.pl – Przetargi i Konkursy oraz www.kultura.wzp.pl

początek strony...

8.07.2020 r.

Warsztaty Orkiestrowe "International Lutosławski Youth Orchestra" online, 2 - 12 sierpnia 2020

:: bliższe informacje...

początek strony...

Nadmorskie Letnie Kursy Muzyczne w Łebie

30.06.2020 r.

:: bliższe informacje...

początek strony...

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

25.06.2020 r.

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice
oraz Pracownicy Administracji i Obsługi

Za NAMI rok pełen emocji i niespodziewanych wydarzeń. a przed NAMI wakacje, czas zasłużonego odpoczynku.

Miniony rok szkolny zapisał się w historii Szkoły w sposób szczególny. Wszyscy musieliśmy zmierzyć się z nowymi wyzwaniami związanymi z przejściem na system zdalnego nauczania. Wymagało to dużej mobilizacji i nowej organizacji pracy Szkoły. Cieszę się, że pomimo trudności wszyscy daliśmy radę i zakończyliśmy z sukcesem ten nietypowy rok szkolny. Odnotowaliśmy około 100 sukcesów naszych uczniów w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych organizowanych od połowy marca w systemie zdalnym. Do końca lutego odbyło się w naszej Szkole wiele przedsięwzięć artystycznych, które promowały Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w kraju i za granicą.

Dziękuję wszystkim Uczniom za pracę, wytrwałość oraz liczne sukcesy .Mam nadzieję, że ostatnie wydarzenia nie zmniejszyły Waszej miłości do muzyki i zapału do dalszej twórczej pracy.

Nauczycielom pragnę złożyć szczególne podziękowania za zaangażowanie, trud i często wielką determinację w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć w ostatnich miesiącach. Wymagało to wiele dodatkowej pracy.

Dziękuję rodzicom za wsparcie i pomoc oraz poświęcony czas. Dzięki Wam nauka w nowej rzeczywistości przebiegła dużo sprawniej.

Pracownikom Administracji i Obsługi dziękuję za zaangażowanie i wszelką pomoc w zdalnym prowadzeniu Szkoły oraz przygotowaniu Szkoły w reżimie sanitarnym do wszystkich egzaminów jakie odbyły się w ostatnim czasie.

Życzę Wam wszystkim słonecznych wakacji, pełnych relaksu i wrażeń oraz dobrego, ale przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku.

Niech ten wolny czas stanie się źródłem nowych inspiracji artystycznych.

Wracajcie po wakacjach zdrowi i wypoczęci!

Z pozdrowieniami
dr hab. Piotr Piechocki
Dyrektor ZPSM w Szczecinie

:: List Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020...

początek strony...

Ogłoszenie wyników rekrutacji do PSM I st. w ZPSM w Szczecinie na rok szkolny 2020/2021

24.06.2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. 2019 r. poz. 686) Dyrektor Szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy I PSM I st. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego na rok szkolny 2020/2021.

:: Lista osób przyjętych do PSM I st. w ZPSM w Szczecinie...

początek strony...

Petycja skierowana do Pawła Adamczyka Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szczecinie

9.12.2019 r.

W imieniu społeczności szkolnej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie, nawiązując do dotychczasowej korespondencji prowadzonej w sprawie przez Pana Dyrektora Piotra Piechockiego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne przeanalizowanie możliwości umieszczenia progu zwalniającego oraz przejścia dla pieszych wraz z odpowiednim oznakowaniem pionowym w bezpośredniej bliskości budynku szkoły.

W bieżącym roku szkolnym przeprowadzona została reorganizacja ruchu drogowego w okolicach Placu Orła Białego, która przełożyła się na znaczną intensyfikację ruchu samochodowego na drogach bezpośrednio przylegających do budynku szkoły, tj. ulicach Staromłyńskiej i Łaziebnej. Ruch ten – od początku znacznie natężony z uwagi na bezpośrednią bliskość Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz innych instytucji użyteczności publicznej – szczególnie nasila się w godzinach rozpoczęcia zajęć lekcyjnych i po południu, gdy uczniowie wracają do domów.

W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie na dzień dzisiejszy pobiera naukę 344 dzieci. Liczba ta, w związku z utworzeniem w ramach Zespołu Szkoły Muzycznej I Stopnia, będzie rosła w najbliższych latach. Z uwagi na specyfikę nauki w szkole muzycznej zajęcia dla uczniów są prowadzone od godzin rannych do wieczornych, przy czym z powodu konieczności uczestniczenia w zajęciach indywidualnych z instrumentu nierzadko zdarza się, iż uczniowie po zakończeniu zajęć w klasach opuszczają szkołę, by ponownie do niej przyjść w godzinach popołudniowych lub wieczornych na lekcje instrumentu. Aktualnie brak przejścia dla pieszych zapewniającego bezpieczne przemieszczanie uczniów w kierunku przystanków komunikacji miejskiej (Brama Portowa, Wyszyńskiego), a także w kierunku Zamku, co przy obecnym natężeniu ruchu na ulicach Staromłyńskiej i Łaziebnej istotnie wpływa na ich bezpieczeństwo. Sytuacje pogarsza fakt, iż wzdłuż ulicy Staromłyńskiej po obu jej stronach usytuowano miejsca parkingowe, a zaparkowane na nich samochody istotnie ograniczają widoczność zarówno pieszym chcącym przejść na drugą stronę, jak i kierującym pojazdami, którzy nie widzą osób zamierzających wejść na jezdnię.

Uczniowie mają zakaz opuszczania budynku szkoły podczas ich pobytu na zajęciach (wyjście ze szkoły jest monitorowane przez pracowników). Dyrekcja wraz z kadrą nauczycielską w każdym roku przypomina młodzieży szkolnej zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Młodsze dzieci przychodzą na zajęcia i są z nich odbierane przez dorosłych członków rodziny. Jednak te środki przy tak znacznym wzroście natężenia ruchu wydają się na chwilę obecną niewystarczające.

Jak słusznie wskazano w treści pisma z dnia 22 października 2018 r,. znak: WGKiOŚ-III.7226.189.2018.MB moc obecnych pojazdów samochodowych pozwala na przyspieszenie do prędkości 50 km/h, tj. prędkości, która przy zderzeniu z pieszym jest śmiertelna, na odcinku kilkudziesięciu metrów. Umieszczenie progu spowalniającego w ciągu ulicy Staromłyńskiej na wysokości początku budynku szkoły wymusiłoby na kierowcach wytracenie zbyt dużej prędkości i uniemożliwiło jej nadmierne rozwinięcie aż do skrzyżowania z ulicą Łaziebną. Umieszczenie w bliskiej odległości od tego miejsca na ulicy Łaziebnej przejścia dla pieszych, przy uwzględnieniu jednokierunkowego charakter ruchu na obu ulicach, wydaje się rozwiązaniem istotnie zwiększającym bezpieczeństwo uczniów i ograniczającym w tym miejscu prawdopodobieństwo kolizji i wypadków w ogóle.

Uznając zasadność argumentów, iż organizacja ruchu samochodowego w terenie zabudowanym uwzględniać musi jego wpływ na sąsiadujące budynki i infrastrukturę towarzyszącą, względy ochrony środowiska oraz nie powinna nadmiernie utrudniać poruszanie pojazdom uprzywilejowanym (w tym pojazdom straży pożarnej i karetkom pogotowia) pragniemy zauważyć, iż naczelną i pierwszą zasadą wszystkich przepisów związanych z ruchem drogowym jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom tego ruchu, a w szczególności uczestnikom niechronionym.

Mając na uwadze powyższe prosimy o umieszczenie w ciągu ulicy Staromłyńkiej progu spowalniającego ruch w bezpośredniej bliskości budynku szkoły oraz odpowiednio oznakowanego (znak Agatka) przejścia dla pieszych w ciągu ul. Łaziebnej. Z uwagi na zagrożenie, jakie ich aktualny brak stanowi dla życia i zdrowia uczniów naszej szkoły prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

/-/ Dyrektor Szkoły

/-/ Rada Pedagogiczna

/-/ Samorząd Uczniowski

/-/ Rada Rodziców

początek strony...

Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej - Fortepian - Region I

24.01.2020 r.

:: ramowy harmonogram przesłuchań...

początek strony...

Warsztaty dla nauczycieli rytmiki SM I i II st.

17.01.2020 r.

początek strony...

XX Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych

17.01.2020 r.

początek strony...

Regionalne Seminarium dla nauczycieli kształcenia słuchu

9.01.2020 r.

:: zgłoszenie...

początek strony...

Warsztaty Pianistyczne

3.01.2020 r.

początek strony...

Organy piszczałkowe w ZPSM w Szczecinie

12.12.2019 r.

11 stycznia 2020 r. odbędzie się uroczysta inauguracja Sali Organowej im. Carla Loewe w ZPSM. Instrument firmy Gray&Davison został zakupiony w Anglii przez organistę Hagena Wolffa i dzięki życzliwej pomocy jego żony, Pani Ingrid Wolff stał się własnością naszej Szkoły. Niech przez wiele dziesięcioleci służy muzyce, edukacji i utalentowanej młodzieży Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.

Pierwszy koncert w naszej Szkole na tym instrumencie wykona prof. Andrzej Chorosiński z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

:: program koncertu...

Projekt zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

źródło: Kurier Szczeciński, 18 grudnia 2019 r.

źródło: Głos Szczeciński, 13.01.2020

źródło: Kurier Szczeciński, 13.01.2020

początek strony...

początek strony...

Warsztaty Skrzypcowe

10.01.2020 r.

W ZPSM w Szczecinie odbywają się Warsztaty Skrzypcowe prowadzone przez prof. Mariusza Dereweckiego (AM Poznań, AS Szczecin). Odbywać się będą do 11 stycznia 2020 r. - Sala Kameralna ZPSM w Szczecinie. Zapraszamy.

początek strony...

Koncert klasy śpiewu solowego

7.01.2020 r.

początek strony...

Na Święta...

18.12.2019 r.

początek strony...

Koncert Wigilijny w ZPSM

18.12.2019 r.

początek strony...

Świątecznie...

19.12.2019 r.

początek strony...

Zakup instrumentów dla ZPSM

24.04.2019 r.

Dnia 17.04.2019 r. Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie podpisał z Dyrektorem Departamentu Finansowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie”. Zakupione zostaną następujące instrumenty: 1) Fortepian z ławą i pokrowcem – 1 zestaw. 2) Pianino z ławą – 1 zestaw. 3) Wibrafon – 1 sztuka. 4) Skrzypce ze smyczkiem i futerałem – 1 zestaw.
Umowa będzie realizowana do 31.12.2019 r. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

początek strony...

Koncert klasy fortepianu na Wydziale Rytmiki

9.12.2019 r.

początek strony...

Grudniowy Koncert z cyklu "Mistrz i uczeń"

2.12.2019 r.

początek strony...

Warsztaty współczesnej muzyki klawesynowej

19.11.2019 r.

:: bliższe informacje...

początek strony...

"Alicja w krainie nieszczęść" - Przedstawienie Mikołajkowe

18.11.2019 r.

Przedstawienie Mikołajkowe dla uczniów PSM I i II st. „ Alicja w krainie nieszczęść” (na motywach "Bajek dla potłuczonych" Kabaretu POTEM) odbędzie 3 grudnia 2019 r. o godz. 16:20 w Sali Koncertowej ZPSM w Szczecinie. Bezpośrednio po przedstawieniu, ok. godz. 17:00 zapraszamy na zebranie opiekuna grup z rodzicami uczniów kl. I, II i III PSM II st. w Sali nr 11.

początek strony...

II Konkurs Wokalny im. Carla Loewe w Szczecinie

4.09.2019 r.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Szczecin i Województwa Zachodniopomorskiego

:: wszystkie potrzebne informacje znajdziesz tutaj...

początek strony...

Koncert Kompozytorski Artura Cieślaka

14.11.2019 r.

początek strony...

Jesienny Meeting Klarnetowy

19.11.2019 r.

początek strony...

Warsztaty obojowe

20.11.2019 r.

początek strony...

Koncert Stypendystów Miasta Szczecin

21.10.2019 r.

początek strony...

Warsztaty puzonowe

14.10.2019 r.

początek strony...

Regionalne Seminarium CEA dla nauczycieli szkół muzycznych I i II st.

3.10.2019 r.

początek strony...

Konferencja Naukowo-Metodyczna "Teoria muzyki w praktyce. Rytm - przestrzeń - dźwięk"

8.07.2019 r.

Zgłoszenia zarówno uczestników czynnych jak i biernych możliwe są do 15 października 2019 r. Płatność prosimy uiszczać do 20 października 2019 r. na konto Akademii Sztuki w Szczecinie. Zapraszamy!

:: bliższe informacje...

:: formularz zgłoszeniowy...

:: ramowy program konferencji...

początek strony...

Warsztaty orkiestrowe POMERANIA - koncerty

4.10.2019 r.

Wejściówki dla uczniów i nauczycieli ZPSM, na niedzielny koncert w Filharmonii, można odbierać w sekretariacie Szkoły. Zapraszamy!

początek strony...

Koncert finałowy międzynarodowych warsztatów muzycznych ZELLE 12 – „Women in Song”

8.07.2019 r.

:: bliższe informacje...

:: plakat wydarzenia...

początek strony...

Convergent Points 2019

19.09.2019 r.

W dniach 25-29 września 2019 r., Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Sztuki "IMPRESJA" zaprasza naszych uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w wydarzeniach artystycznych w ramach "Convergent Points 2019". Bliższe informacje znajdują się w folderze imprezy. Zapraszamy!

:: bliższe informacje...

początek strony...

Koncert

17.09.2019 r.

początek strony...

XII Kurs Improwizacji Organowej i Fortepianowej

15.07.2019 r.

początek strony...

International Lutosławski Youth Orchestra 2019

10.07.2019 r.

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie zaprasza na "International Lutosławski Youth Orchestra 2019" - 26-30 sierpnia 2019 r.

:: bliższe informacje...

początek strony...

Ważne informacje

2.08.2019 r.

Uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 r. o godzinie 12:00 dla PSM I st. oraz o godzinie 13:00 dla POSM II st. i PSM II st.

30 sierpnia 2019 r. o godzinie 11:00 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej

Od dnia 5 sierpnia 2019 r. do dnia 16 sierpnia 2019 r. sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach od 10:00 do 13:00.

początek strony...

copyright © 2011-2017 Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie